.     Print this page


Pregled novosti

01.08.2009

Unatoč protivljenju Sindikata metalaca Hrvatske, Vlada RH je odlučila da 01. kolovoza budu objavljeni natječaji za prodaju svih Hrvatskih brodogradilišta uključujući i Pulski Uljanik.


Stoga ako Vlada ne odgodi privatizaciju Podružnica SMH BI 3.MAJ i Podružnica 3.MAJ TIBO inzistira da prednost pri odabiru ima onaj ponuđač koji će jamčiti: brodograđevnu djelatnost te cjelovitost Grupe, zadržavanje radnih mjesta, i koji će ponuditi najbolji plan restrukturiranja a uz to potpiše i već ponuđeni Socijalni sporazum koji će i potpisati s SMH u 3.MAJ-u, ukoliko se ne potpiše sporazum ta ponuda prema našoj odluci neće se vrednovati.

Sve te stavke ćemo tražiti na Povjerenstavu za praćenje provedbe postupka prodaje dionica i udjela na međunarodnom javnom nadmetanju za privatizaciju hrvatskih brodogradilišta u kojem participiramo s dva člana iz dvije Podružnice.

Isto tako tražimo od Vlade hitno donošenje Zakona o zatvorenom dioničkom fondu zaposlenih u brodogradilištima.

 

Tekst natječaja:

 Hrvatski fond za privatizaciju (dalje u tekstu: Fond) objavljuje

  Javni poziv za  prikupljanje ponuda za kupnju dionica društva

 BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ d.d., RIJEKA

pod posebnim uvjetima

 

 

Dionice su iz portfelja slijedećih imatelja: Hrvatskog fonda za privatizaciju, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Državne agencije za sanaciju banaka i osiguranje štednih uloga, Hrvatske brodogradnje - Jadranbroda d.d., Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma d.o.o.

 

Društvo je upisano u Sudski registar kod Trgovačkog suda u Rijeci, pod matičnim brojem 040000833.

Predmet poslovanja društva BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ d.d. Rijeka, upisan u sudskom registru, je: Gradnja i popravak brodova; Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme; Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.; Lijevanje metala; Gradnja i popravak čamaca za razonodu i sportskih čamaca; Proizvodnja namještaja; Proizvodnja i distribucija električne energije; Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom; Opskrba parom i toplom vodom; Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode; Održavanje i popravak motornih vozila; Prekrcaj tereta i skladištenje; Ostale prateće djelatnosti u prijevozu; Poslovanje nekretninama; Računalne i srodne djelatnosti; Tehničko ispitivanje i analiza; Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom prijevozu; Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem; Kupnja i prodaja robe; Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti; Pružanje usluga smještaja; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka.

 

Temeljni kapital Društva: 126.140.100 kuna

Broj izdanih dionica u temeljnom kapitalu: 1.261.401

Nominalna vrijednost jedne dionice: 100 kuna

Broj dionica za prodaju: 1.051.003

Postotak od vrijednosti temeljnog kapitala: 83,32 %

Početna cijena ponude: 1,00 kuna

 

Objedinjeni državni portfelj od 1.051.003 dionica, ukupne nominalne vrijednosti 105.100.300,00 kuna, što čini 83,32 % ukupnog temeljnog kapitala Društva prodaje se po početnoj cijeni od 1,00 kune, uz slijedeće obvezne uvjete kojima se Ponuditelj, osim podnošenja ponude za kupnju dionica, obvezuje:

  

· izraditi i dostaviti „Poslovni plan" za razdoblje od najmanje 5 (pet) godina, koji predviđa restrukturiranje u trajanju od najviše 5 (pet) godina od datuma kupnje 1.051.003 dionica Društva (detaljan opis Grupe kojeg čine Društvo i sa Društvom povezane pravne osobe sastavni je dio Ponudbene dokumentacije) u skladu s uvjetima propisanim u članku 70. SSP-a, relevantnim pravilima Europske zajednice o državnim potporama, te Odluci o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje (Narodne novine, broj 20/2007), uključuje strukturne i financijske mjere koje ponuditelj smatra potrebnim za provođenje restrukturiranja te osigurava dugoročnu održivost, te „Plan ulaganja" koji navodi osnovu i iznos ulaganja koje ponuditelj smatra potrebnim za provođenje restrukturiranja (uključujući tehnološku obnovu).

 

· Restrukturiranje mora uključivati odgovarajuće kompenzacijske mjere te značajan vlastiti doprinos od najmanje 40% u ukupnim troškovima restrukturiranja.

 

· Poslovni plan i Plan ulaganja mora sadržavati sve obvezne uvjete navedene u Ponudbenoj dokumentaciji.

 

· Ponuditelj mora preuzeti obvezu usuglašavanja i prihvaćanja Programa restrukturiranja (Poslovnog plana i Plana ulaganja) sa Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja i Europskom komisijom.

 

· procijeniti, te se u skladu s Poslovnim planom izjasniti koji će dio obveza Društva, odnosno drugih članica Grupe prema bankama osiguranih državnim jamstvima, uključujući sve ugovorne i zakonske kamate u vezi tih obveza, osim jamstava po avansima izdanim za izgradnju brodova, podmiriti Društvo, odnosno druge članice Grupe, a koji dio tih obveza treba preuzeti Republika Hrvatska (detaljna analiza obveza Društva i Grupe osiguranih državnim jamstvima sastavni je dio Ponudbene dokumentacije).

 

· preuzeti obvezu davanja garancije izdane od strane prvoklasne banke kao zamjenskog jamstva za obveze Društva prema bankama osiguranih državnim jamstvima koje kupac odabere da će ih Društvo podmiriti, te za sve obveze po državnim jamstvima izdanim za avansna jamstva za izgradnju brodova (detaljna analiza obveza Društva osiguranih državnim jamstvima sastavni je dio Ponudbene dokumentacije).

 

· u skladu sa Programom restrukturiranja (Poslovnim planom i Planom ulaganja), preuzeti obvezu dokapitalizacije Društva u novcu, radi osiguranja poslovanja, pokrivanja gubitaka i tehnološke obnove Grupe za cjelokupno razdoblje restrukturiranja.

 

· kupac se obavezuje uskladiti proizvodne kapacitete iz predloženog poslovnog plana brodogradilišta sa izračunom kapaciteta po brodogradilištu koje će izraditi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva nakon završenog postupka privatizacije svih šest brodogradilišta (detaljni pregled kapaciteta svih brodogradilišta sastavni je dio Ponudbene dokumentacije).

 

· procijeniti i definirati broj radnih mjesta po završetku provedbe Programa restrukturiranja.

 

· preuzeti obvezu zadržavanja kolektivnih ugovora koji obvezuju Društvo i druge članice Grupe u periodu kojem su isti na snazi.

 

 Osim obveznih uvjeta iz prethodnog stavka, ponuditelj može:

 

· u ponudi preuzeti obvezu da će u roku od 6 (šest) mjeseci od dana provedbe dokapitalizacije navedene u ponudi, dionice Društva koje čine do 25 % ukupnog temeljnog kapitala ponuditi na prodaju radnicima Grupe pod posebnim uvjetima, vrijednost dionice se umanjuje za inicijalni popust od 5% i dodatni popust od 1% za svaku godinu radnog staža provedenog unutar brodogradilišta/Grupe.

 

· u skladu s Programom restrukturiranja (Poslovnim planom i Planom ulaganja) preuzeti obvezu zadržavanja postojećih radnih mjesta, odnosno ponuditi otvaranje novih radnih mjesta nužnih za odvijanje efikasnih procesa, uz mogućnost doškolovanja i prekvalifikacije, ili preuzeti obvezu provođenja programa zbrinjavanja eventualnog viška zaposlenika u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske (detaljna analiza broja i strukture zaposlenih u Društvu i Grupi sastavni je dio Ponudbene dokumentacije).

 

· ponuditi sklapanje sporazuma sa socijalnim partnerima.

 

· ponuditi i druge uvjete.

 

Ostali uvjeti prodaje dionica Društva jesu:

 

· obveze prema bankama osiguranih državnim jamstvima za koje se kupac izjasni da neće (u skladu s Programom restrukturiranja) podmiriti Društvo ili članica Grupe, preuzet će Republika Hrvatska.

· obveze Društva i drugih članica Grupe koje nisu osigurane državnim jamstvima te obveze po avansima za gradnju brodova podmirit će Društvo ili članica Grupe (detaljna analiza obveza Društva i Grupe sastavni je dio Ponudbene dokumentacije).

· buduće državne potpore odobravat će se Društvu, odnosno drugim članicama Grupe  u skladu s propisima koji reguliraju državne potpore.

· drugi uvjeti navedeni u javnom pozivu i Ponudbenoj dokumentaciji.


Prethodna stranica: Dokumenti
Slijedeća stranica: Sitemap


Početna | O nama | Kontakt | Sindikalni krediti | Sindikalne pogodnosti | Linkovi | Prava radnika | Pristupnica | Dokumenti | Pregled novosti | Sitemap | Galerija fotografija | Glasilo 'Metalac' | Informacije o aktivnostima | Kako uštedjeti kod kupnje? | Najnovije izmjene na stranicama |